Algemene voorwaarden van OnCourse Trainingen

1. Definities

 • Deelnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst bij OnCourse Trainingen van OnCourse Trainingen afneemt.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met OnCourse Trainingen.
 • Training: Elke cursus, workshop, of opleiding aangeboden door OnCourse Trainingen.

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens OnCourse Trainingen.

3. Inschrijving en Bevestiging

 • Inschrijving voor een training vindt plaats via de website, per e-mail, of telefonisch en is bindend na bevestiging van OnCourse Trainingen.
 • OnCourse Trainingen zal de inschrijving schriftelijk (per e-mail) bevestigen.

4. Betaling

 • Facturatie vindt plaats na de geleverde dienst. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer in verzuim; hij zal hier een melding van ontvangen en heeft dan nog 14 dagen om de betaling te voldoen.
 • OnCourse Trainingen behoudt zich het recht om na deze termijn een derde partij in te schakelen om de openstaande kosten te vorderen.

5. Annulering en Wijziging

 • Annuleren van de training door de deelnemer is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de training. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de training is de deelnemer 50% van de trainingskosten verschuldigd.
 • OnCourse Trainingen behoudt zich het recht voor om de training te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende deelnemers, uiterlijk 7 dagen voor de startdatum. Bij annulering door OnCourse Trainingen wordt het volledig betaalde bedrag gerestitueerd.

6. Intellectueel Eigendom

 • Het verstrekte trainingsmateriaal en overige content, onder andere te vinden op de website en social media van OnCourse Trainingen, is eigendom van OnCourse Trainingen en mag zonder schriftelijke toestemming van OnCourse Trainingen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op andere wijze worden gebruikt.

7. Aansprakelijkheid

 • OnCourse Trainingen is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt door deelname aan de training, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van OnCourse Trainingen.
 • De aansprakelijkheid van OnCourse Trainingen is altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van OnCourse Trainingen wordt uitgekeerd.

8. Privacy

 • Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke data-beschermingswetgeving.

9. Slotbepalingen

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar OnCourse Trainingen gevestigd is.